Referat fra generalforsamlingen 2014

Årsmøde / generalforsamling på Årre Kro onsdag, den 26. februar 2014.

Dagsorden

  1. 1.             Valg af dirigent og protokolfører.
  2. 2.             Beretning.
  3. 3.             Regnskab.
  4. 4.             Arbejdsplan, budget og kontingent.
  5. 5.             Lokalhistorisk Arkivs virksomhed (Årsberetning, arbejdsplan og   budget).
  6. 6.             Indkomne forslag.
  7. 7.             Valg.

På valg er: Thorben Østergaard, Svend Mose Poulsen, Børge Duedal og Jane Ottosen.

Den øvrige bestyrelse: Arne Asp Sørensen, Orla Jørgensen og Herman Hansen.

  1. 8.             Valg af revisor og revisorsuppleant.
  2. 9.             Eventuelt.

Referat:

Herman Hansen bød velkommen til de fremmødte med en speciel velkomst til Edith Hansen, født Hollænder, der vil fortælle om sin opvækst og sit liv, samt om sin bror, Arne Hollænders bygning af 2 flyvemaskiner. 

Ad 1. Valg af dirigent og protokolfører.

Johannes Søndergaard blev valgt som dirigent

Lilly Lægteskov blev valgt som protokolfører. 

Ad 2. Beretning.

Formanden Herman Hansen aflagde beretning:

I 2013 bestod Årre Lokalhistorisk Forening af 120 medlemmer, hvilket er en nedgang på 30 i forhold til året før. Nedgangen kan måske skyldes, at der ved indkaldelse til årsmøde / generalforsamling i 2013 ikke var vedlagt giroindbetalingskort, men alene henvist til betaling via et bestyrelsesmedlem eller netbank.

Herman rettede en tak til Skads Herreds Brandkasse for støtte med 3.000 kr. og til Varde Kommune for bidraget på ca. 4.000 kr.

I løbet af året er der på arkivet oprettet yderligere 2 PC-pladser til brug for registreringer af billeder, avisudklip m.v.

Der er lanceret et nyt blad ”LokalNyt”, hvor også Årre Lokalhistorisk forening fremadrettet har spalteplads til information om arbejdet på arkivet og en fast side om arkivets tilstedeværelse. Bladet udkommer 4 gange årligt.

Foreningen deltog i byfesten, dels med bytursvandring, hvor der var tilslutning med ca. 50 personer og dels med en stand i forbindelse med torvedagen.

Endvidere deltog bestyrelsen i fælles arkivdag, der i 2013 blev afholdt i Starup. Herudover har bestyrelsen været på besøg hos Arkivsamvirket i Varde Kommune (Arkivsamvirket er paraplyorganisation for de 18 lokalhistoriske arkiver i kommunen).

Herman oplyste endvidere, at man er meget velkommen til at besøge arkivet for hjælp til digital postkasse.

I december blev der holdt juleafslutning i fælleshuset på Hegnsgårdvej.

Herman opfordrede til besøg på arkivets hjemmeside, der er under løbende udbygning, og hvor der ligger en masse materiale for den lokalhistorisk interesserede.

Herman sluttede af med en tak til kolleger på arkivet og med en speciel tak til Thorben, der er edb-ansvarlig, og til Arne som arkivleder for deres særlig store indsats i årets løb.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Regnskab.

Kasserer Svend Mose Poulsen gennemgik kort årets regnskab, der viser et underskud på 3.236,91 kr., og indestående på kontoen i Andelskassen pr. 31.12.2013 på 8.654,05 kr. Svend oplyste, at der er sket en bogføringsfejl f.s.v. angår tilskud fra Varde Kommune på ca. 4.000 kr., således at der i realiteten er tale om et mindre overskud for 2013.

Regnskabet blev godkendt.  

Ad 4. Arbejdsplan, budget og kontingent.

Arkivleder Arne Asp Sørensen oplyste om, at der er ny bog for Årre Sogn i støbeskeen og opfordrede på ny til udfyldelse af det tidligere udsendte skema, hvorefter hver husstand kan bidrage med beskrivelse af deres ejendom, og hvem der tidligere har ejet ejendommen, således at man i den nye bog får så gode oplysninger som muligt om byens og sognets parcelhuse.

Arne takkede i øvrigt for god fremmøde.

Kontingent: 100 kr. pr. husstand og 50 kr. for enlige. 

Ad 5. Lokalhistorisk Arkivs virksomhed.

Der fremkom intet under dette punkt. 

Ad 6. Indkomne forslag.

Der er ikke indkomne forslag. 

Ad 7. Valg.

Genvalgt blev:

Thorben Østergaard

Svend Mose Poulsen

Børge Duedal

Jane Ottosen

 

Nyvalgt blev:

Knud Becher som bestyrelsessuppleant. 

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Nyvalgt blev:

Laura Hansen som revisor nr. 2

Peder Jepsen som revisorsuppleant.

Ad 9. Eventuelt.

Der fremkom intet under dette punkt.

Der var særdeles god tilslutning til årsmødet. Ca. 70 var mødt op til årsmødet, der startede med aftenens emne ”Hvor blev de af ?”. Aftenens gæstefortæller var Edith Hansen, født Hollænder, der som nævnt indledningsvis fortalte om sin opvækst og sit liv, samt om sin bror, Arne Hollænders bygning af 2 flyvemaskiner. Edith var en levende og spændende fortæller, der tryllebandt os med sine gode historier og oplevelser gennem tiden på humoristisk og interessant vis. De fremmødte fik et særdeles godt indblik i Ediths liv og opvækst som barn af familien Hollænder på gården på Trehøjevej i Årre.

Herefter (og inden generalforsamlingen) var der kaffebord med to snitter til en pris á 60 kr.

Lilly Lægteskov

Referent